سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

پگاه رضایی – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

چکیده:

جنگلها ومراتع ایران یکی از مهمترین و با ارزشترین منابع ملی کشور واز پایه های توسعه پایدار محسوب می شوند که بهره برداری صحیح توأم با عملیات اصلاح و احیاء آنها می تواند نقش اساسی در جهت حفظ آب و خاک و تأمین نیازمندیهای کشور داشته باشد. باتوجه به اهمیت فوقاالعاده زیاد این منابع روز به روز از وسعتشان کاسته شده است. درکشورایران نیز به دلیل رشد فزاینده جمعیت ، توسعه فن آوری ، تامین منابع غذایی و مسکن برای جمعیت رو به رشد، روند تخریب منابع جنگلی و مراتع وبه دن بال آن تخریب محیط زیست درچند دهه اخیر افزایش یافته است به همین جهت یکی از نگرانیها و چالش های جهانی، حفاظت از این منابع تجدید شونده است. بنابراین جهت بهنگام سازی و اتخاذ سیاستهای جدید با رویکرد جامع نگرانه، تهیه برنامه جامع باید در اولویت قرار گیرد. در این مقاله بعد از شرح مختصری از مفهوم جنگل و مرتع واهمیت این منابع از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی ، تکنیک هایی را برای حفاظت از این منابع ارائه نموده تا بتوان اقداماتی را در راستای حفاظت ازاین منابع حیاتی و جلوگیری از تخریب آنها انجام داد