سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

امین خادمی –
بهروز کرد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی میزان ذخیره کربن در جنگلکاری اقاقیا در ملایر انجام شد. پس از تلفیق نقشه های شیب، جهت و تیپ تعداد واحدهای همگن و مساحت آنها تعیین شد. واحدهای همگنی که گونه اقاقیا در آن حضور داشت در روی نقشه مشخص و به طور صددرصد آماربرداری از آنها صورت گرفت. ۵ پایه از قطر متوسط هر طبقه قطری بعنوان نمونه انتخاب و پس از کف بر کردن نمونهها ریشهها نیز جمعآوری شدند. وزن تر اندام ها جداگانه توزین و برای تعیین وزن خشک، اندام ها به کوره چوب خشک کنی منتقل شدند و بر این اساس میزان بیوماس اندام ها محاسبه شد. سپس اندامهای مختلف نمونهها سوزانده شده و پس از کسر خاکستر اندام ها از میزان بیوماس، کربن آلی ذخیره شده و CO 2 جذب شده محاسبه گردید. برای تعیین ویژگیها و میزان کربن ذخیره شده در خاک ۲۰ نمونه از عمق ۰ تا ۱۰ و ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتری تهیه گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان کربن آلی ذخیره شده سالیانه در هر هکتار از توده مورد مطالعه ۳۷۱ کیلوگرم میباشد که از این مقدار ۳۵۱/۱ کیلوگرم در بیوماس گونه اقاقیا و ۲۰/۲۴ کیلوگرم درخاک ذخیره میشود. جذب سالانه CO 2 در هر هکتار از توده بطور متوسط ۰/۰۰۱۴ مگاگرم می باشد همچنین نتایج آزمون دانکن نشان میدهد که میانگین ذخیره کربن در طبقات قطری مورد بررسی از اختلاف معنیداری برخوردار است.