سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدرحمان دانیالی – ریس اداره محیط زیست نجف آباد
شیلا حجه فروش نیا – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

جنگلهای مانگرو یا حرا از اکوس یستمهای اراضی مرطوب حدواسط مناطق جزر و مدی در یا با مجموعه ای ازگیاهان و جانورانند که در مناطق ساحلی و کنار تالابی اکوس یستم تکث یر می یابند . این جنگلها در سواحل جنوبی استان هرمزگان در جز یره قشم از اهم یت خاصی برای کارشناسان داخلی و خارجی برخوردار است ز ی را از غنی تر ین و حاصلخیزترین مناطق د نیا مح سوب می شوند . علاوه بر غنای اکوسیستم های مورد مطالعه در خلیج فا رس این مکانها محل تکثیر و زاد آوری و رشد بسیاری از گونه های گ یاهی و جانوری و ماهیان می باشد و عامل تع ی ین کننده ای در تنوع ز یستی منطقه محسوب می شوند و ضمنأ عامل تع یین کننده ای در پایداری سواحل در برابر فرسایش امواج بوده و نقش بسز ایی در تأم ین چوب و علوفه و م ایحتاج اهالی اطراف در بسیاری از کشورهای دنیا ایفا می کنند این جنگلها در کاهش ا نیدرید کرب نیک کره زم ین نیز موثر خواه د بود و در اقتصاد و بالا بردن می زان ص ید گونه های با ارزش شیلاتی تأثیر گذارند.راه سازی ، احداث و توسعه اسکله های عادی ، نفتی و… و ورود ضایعات و فاضلاب شهری ، نفتی و نشت نفت ناشی از نفتکشها و تغییر در کیف یت آب اکوس یستم ها ، بر داشت بی رویه به منظور تأمین هیزم یا استفاده نادرست اهالی از این اکوس یستم های بکر و طب یعی و استفاده از آلات صید و صیادی غیر کارشناسی و در برخی موارد توسعه صنایع در حاشیه و د اخل خلیج فارس و نیز عملیات نظامی و انتظامی و برخی مانورهای نظامی از عوامل تخریب و تهد ید کننده این زیستگاهها بوده که به د لیل اثرات مفید و موثر این جنگلها در تداوم حیات گونه های مختلف و تنوع زیستی موجود در خلیج فارس و رشد اقتصادی منطقه می بایست ضمن فرهنگ سا زی نسبت به جلوگیری از تخریب و کمک به رشد و توسعه این اکوسیستمها برنامه جامع و مدون زیست محیطی ارائه گردد