سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سعید باقرسلیمی –
محمدصادق حسن زاده –

چکیده:

پژوهشحاضر یک پژوهش کاربردی می باشد که باهدف بررسی تفاوتهای جنسیتی دربروز رفتارهای شهروندی سازمانی صورت گرفته است دراین پژوهش متغیرهای رفتارشهروندسازمانی شامل وظیفه شناسی نوع دوستی فضیلت مدنی جوانمردی احترام تشویق و دلگرمی و میانجی گری م یباشد فرضیه صفر آماری این پژوهش این است که میانگین رفتارشهروندسازمانی بین زنان ومردان یکسان است و فرضیه H1 این است که میانگین رفتارشهروندسازمانی بین زنان و مردان یکسان نیست شیوه گردآوری اطلاعات با استفاده ازپرسشنامه می باشد که دراین تحقیق ازپرسشنامه سنجش رفتارشهروندی مورگان استفاده شده است جامعه آماری پژوهش کارکنان بیمارستانهای شهررشت می باشددراین پژوهش هرکددام ازجنسیت های زن و مرد یک طبقه فرض شده و از روش نمونه گیر یتصادفی طبقه ای پرسشنامه از ۱۶۶ کارمند بیمارستان جمع آوری شده است یافته های پژوهش نشان میدهد که درمتغیرهای رفتارشهروند سازمانی وظیفه شناسی و احترام بین میانگین زنان و مردان اختلاف معنی داری وجود داردمتغیر تشویق و دلگرمی درسطح اطمینان ۹۰درصد بین میانگین زنان و مردان اختلاف معنی داری وجود دارد.