سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساغر کتابچی – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مریم شهرتاش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:

در این پژوهش اثر تیمار بذری با متیل جاسمونات و سیتوکینین بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاهچه ذرت آلوده به قارچ Fusarium moniliforme بررسی گردید. آلودگی فوزاریومی موجب افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز در برگ ها گردید. نتایج بدست آمده نشان میدهد که پیش تیمار بذرها با متیل جاسمونات و سیتوکینین به غلظت ۵٫ میلی مولار موجب کاهش فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاهان تیمار شده نسبت به گیاهان آلوده بدون تیمار گردید. تاثیر تیمار متیل جاسمونات در کاهش فعالیت آنزیم کاتالاز بیش از اثر تیمار با سیتوکینین در گیاهچه های بیمار بود. کاهش فعالیت آنزیم کاتالاز بعنوان شاخصی از کاهش نیاز گیاه به آنتی اکسیدانت کاتالاز و در نتیجه افزایش مقاومت گیاه محسوب می شود.