سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کرم سینا – عضو هیئت علمی دانشکده فنی امام محمدباقرع ساری
محمد قربانی – بندرشهید رجایی بندرعباس
فاطمه مشتاقی – کارشناس ارشد

چکیده:

کشورهای جهان را ازنظر پیشرفت و توسعه به جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته یاعقب مانده و یا جهان سومی یادمیکنند البته دراین بین کشورهایی خود را ازحالت جهان سومی خارج ساختند و به عنوان کشورهای درحال توسهع و یادرمرز توسعه یافتگی از انها نام می برند یکی ازنشانه های توسعه یافتگی داشتن اقتصادقوی و پویا است که درحال حاضر ازدغدغه های جهان کنونی است و این نابسامانی اقتصادی در اکثرنقاط جهان بویژه جهان سرمایه داری غرب نمایان است و موجبات فروپاشی کاپیتالیسم غربی را فراهم کرده است و هرروزه به برزخ رفتنبخشهایی از این نظام سلطه را شاهدهستیم و به تبع آن هرکشوری که ازنظر اقتصادی وابسته تر به این کشورها بوده شکننده تر و درمعرض خطر بیشتر هستند و کشور ماه از این قاعده مستثنی نیست شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی کشور ما که درمنطقه خاورمیانه قرارگرفته و پلی بین شرق و غرب می باشد. باتوجه به مسائلی که دریان چندسال کشور ما با آنها دست به گریبان بود و همچنین اوضاع و احوال کنونی جهان و تحت فشارقراردادن دولت و ملت ایران از سوی قدرت های غربی و باتوجه به شعارهای ارایه شده دراین چندسال به اهمیت این مساله دریان برهه ازتاریخ ملت ایران دردهه ای که با عنوان دهه پیشرفت و توسعه نامگذاری شده است خودنمایی م یکند.