سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کامران نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
هانیه فردمنش – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
مصطفی امامی – دانشگاه آزاد کرمانشاه
رجب اکبرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

رشدوتوسعه سازمان که لازمه رسیدن ملتها به توسعه همه جانبه اجتماعی و اقتصادی است خود مستلزم وجود افرادی توسعه یافته درسازمانهاست و سازمانهایامروزی به سرمایه های انسانی خود باتوجه به دانش شایستگی و قابلیت های انان علی الخصوص دررده های مدیریتی به عنوان یک مزیت رقابتی نظر دارند تحقیق حاضر به بررسی نقش توسعه یافتگی مدیران صنعت گاز درانتخاب و انتقال فن آوری پرداخته و جهت جمع آوری داده های تحقیق ازپرسشنامه استفاده گردید که دارای روایی و پایایی مناسبی بود الفای کرونباخ پرسشنامه توسعه یافتگی مدیران ۰٫۸۲ و انتخاب و انتقال فناوری ۰٫۸۷ نمونه ای به حجم ۲۰۰نفر بصورت تصادفی ازجامعه مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران انتخاب گردید جهت جزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزارهای SPSS ی LISREL و ازمون تحلیل مسیر استفاده گردید نتایج نشان داد که توسعه یافتگی مدیران رابطه معناداری با انتخاب و انتقال فناوری دارد.