سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

بهروز بارانی – دانشجوی مدیریت کشاورزی
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

تحقیق حاضرکه با استفاده ازمطالعه منابع کتابخانه ای و بررسی اسنادمکتوب و منابع اینترنتی به دست آمده به بررسی نقش توسعه پایدارکشاورزی دربهره وری تولید محصولات کشاورزی می پردازد اگرچه کشاورزی رایج درزمینه تولید غذا برای جمعیت فزاینده جهان و بهبود شرایط تغذیه ای نقش موثری داشته است ولی مشکلات اقتصادی اجتماعی وز یست محیطی ناشی ازآن باعث شده است که امروزه بصورت نوعی آنتی تز به آن نگریسته شود و تز جدیدی درقالب کشاورزی پایدار مطرح شد کشاورزی پایدار نوعی ازکشاورزی است که کیفیت زندگی نسلهای فعلی و آتی را ازطریق حفظ و بهبود فرایند های اکولوژیکی که زندگی بدان وابسته است بهبود می بخشد بطور کلی درکشاورزی پایدار عمدتا ازجریانهای منابع داخلی استفاده می شود برخی ازمشخصه های کشاورزی پایدار عبارتندازهمگام با طبیعت متکی بربینش جامع و کل نگر اتکا به اقتصادتعاونی اتکا به فناوریهای بوم سازگار برمبنای توزیع متعادل و منصفانه منابع و برپایه اقتصادزیست محیطی و دورنگر می باشد را میتوان نام برد.