سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه رشیدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی

چکیده:

توسعه پایداربه عنوان دسترسی به ارزشهایی است که مورد نیاز و خواسته مردم است بطوریکه خللی درتامین نیاز های نسلهای آینده به وجود نیاید درواقع علت اولیه طرح مفهوم توسعه پایدار درمقابل مفهوم عام توسعه بحرانهای زیست محیطی به وجود آمده درکشورهای مختلف بوده است الگوی توسعه پایدار منابع طبیعی را بستر توسعه میداند که بدون حفظ آن ادامه توسعه اقتصادی و زندگی بشرامکان پذیرنیست درنتیجه کمیابی و محدودیت منابع را درنظر میگیرد و درحالیکه الگوی رایج توسعه درجهان منابع طبیعی را به عنوان یکی از عوامل تولید مورد بهره برداری قرار میدهد بدون اینکه به محدودیت آنها توجهی شود اولین برنامه برای رسیدن توسعه پایدار را میتوان اقدامتی درجهت حفظ منابع طبیعی و جلوگیری ازتخریب محیط زیست دانست باید تمام عواملیرا که دراین برنامه سهیم هستند را شناسایی کرد و نقش هرکدام را مشخص نمود.