سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین راجی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه روزبهان، ساری، ایران

چکیده:

حفاظت از محیط زیست و تفرجگاه ها و توسعه گردشگری ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند به نحوی که رابطه ی بین آنها باید به گونه ای برقرار شود که از یکدیگر در طول زمان سود برند. با توسعه صنعت گردشگری و افزایش ناگهانی گردشگری به منطقه ای، آثار زیست محیطی جبران ناپذیری بر محیط وارد می گردد. برای کاهش اثرات تخریبی صنعت توریست بر محیط زیست باید روش هایی اتخاذ گردد تا ضمن توسعه این صنعت خللی به محیط زیست وارد نشده و به این ترتیب محیط زیست می تواند به توسعه صنعت توریست کمک و برای ارتقای شرایط اقتصادی شهر ها مفید باشد؛ از اینرو هدف از اجرای این تحقیق پژوهشی بررسی نقش توسعه و حفاظت تفرجگاه ها در توسعه گردشگری بوده است.در این پژوهش به عنوان نمونه موردی شهر رویان به صورت هدفمند انتخاب شده و با کمک روش توصیفی تحلیلی، نظرات شهروندان و گردشگران با ابزار پرسشنامه گردآوری و با بکارگیری نرم افزار spss و آزمون آماری ضریب همبستگی (correlate) روابط بین متغیرهای تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. در پایان با یاری جستن از نظرات شهروندان و گردشگران، ضمن تاکید بر حفظ محیط زیست و توسعه تفرجگاه ها در رونق صنعت گردشگری و بهبود شرایط اقتصادی شهر ها راهکارهایی مانند آنچه در شهر رویان تجربه شده، پیشنهاد می گردد.