سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عظیمی – کارشناس ارشد دفترتحقیقات اردبیل

چکیده:

از انجا که امنیت پایدار زیرساخت توسعه یک جامعه است و توسعه شهرهای مرزی ضریب امنیت ملی را افزایش میدهد شهرهای مرزی همواره درکشورها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند این شهرها به لحاظ امنیت ملی بسیاراستراتژیک و حساس هستند یک عده برای این باورها که عمران و آبادی را دراین مناطق ایجاد کنیم مطمئنا به لحاظ وجود خطرات حمله به دشمن دوباره چیزی جزویرانی و خرابی عایدمان نمی شود و عده ای دیگر براین نظر که باید شهرهای مرزی را آبادتر و اقتصاد آنها را باشکوه تر کرد تا ازانی نظر جامعیت بیشتری را دررد این مناطق متمرکز کرده و دشمن از خیال واهی و خام دست درازی به آنها سرباز زند امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی های اجتماعی درشهرها مطالعه موضوع امنیت عوامل موثر برآن و راه کارهای تقویت امنیت درشهرها ضرورت یافته است و این موضوع درشهرهای مرزی ازحساسیت بیشتری برخوردار است لذا بررسی مولفه های رفاه آسایش و امنیت که ازاهداف برنامه ریزی شهری بوده و از معیارهای شهرسالم و توسعه پایدارشهری می باشند باید مورد بررسی قرارگیرند.