سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسینی – دکتری اقتصاد
فاطمه فهیمی فر – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

سرمایه به عنوان نهادهمهم و اثرگذار درالگوهای رشد اقتصادی مطرح میگردد آنچه که باعث اهمیت بیشتر سرمایه و تامین مالی درکشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته می باشد این است کهکشورها یدرحال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است دچار کمبود سرمایه لازم است نظر به اینکه تعامل دوسویه سرمایه و نظام تامین مالی با فضای کسب و کار به بهبود و یا رکود ساختار اقتصادی کشور می انجامد بنابراین بهبود شاخصهای فضای کسب و کار از اهمیت بسزایی برخوردار است با توجه به اینکه جذب سرمایه گذاری و تامین مالی در اولویت برنامه های اقتصادی کشور قرار دارد مطالعه دررابطه با نقش و تاثیر تامین مالی در فضای اقتصادی امری لازم و ضروری به نظر می رسد بنابراین هدف اصلی اینتحقیق بررسی نقش توسعه نظام تامین مالی و فضای کسب و کا ردر رشد اقتصادی کشورهای ارمنشتان مصر ایران عراق اردن قزاقستان قرقیزستان و ترکیه و یمن می باشد بدین منظور با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۶ به بررسی این امر درکشورهای منتخب پرداخته خواهد شد.