سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی حاجیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی،دانشگاه تهران
بهرام هاجری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه تهران

چکیده:

دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی مهم ترین هدف برنامه ریزان و بویژه برنامه ریزان کشاورزی بوده است و با توجه به نقش استراتژیکی کشاورزی در استقلال اقتصادی هر ملتی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.در این میان نظام کشاورزی متداولسبب بروز مباحث زیست محیطی در بسیاری از مناطق شده است و با توجه به اینکه منابع آب و خاک به عنوان مهم ترین و محدود کننده ترین نهاده های تولیدی کشاورزی ایران شناخته شده است وبه دلیل تنگناها و مخاطرات اقلیمی )خشکسالی(وعدممدیریت منابع آب و خاک استفاده پایدار از این منابع به یک امر الزامی تبدیل شده است در این میان مصرف بیش از اندازه آب دربخش کشاورزی،عدم تنوع زراعی محصولات و فقدان زیر ساخت های مناسب،از مهم ترین مباحث تهدید کننده در توسعه پایدار کشاورزی می باشند.پژوهش حاضر که در رابطه بانقش توسعه در دستیابی به کشاورزی پایداربوداز طریق مطالعات میدانی وتوصیفیصورت پذیرفتکه ابتدا به تهیه و تکمیل پرسشنامه جهت بررسی مولفه ها ومتغیرها در رابطه با اثرات شاخص های توسعه برکشاورزی پایدار پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار spss نموده و معیار های کشاورزی پایدار از طریق تکنیک بارومتری پایداری در روستاهای دهستان کرسف مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا نتایج نشان داد که رابطه معنا داری بین مدیریت ناکارآمد منابع اب و ناپایداری در کشاورزی وجود دارد