سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ماجده جعفری نسب – دانشجوی کارشناسی گیاه پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلام
محمد قهدریجانی – عضو هیئت علمی گروه مکانیزاسیون، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اس
هانیه حدادی – دانشجوی کارشناسی گیاه پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلام
محمد امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزا

چکیده:

با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت، لزوم گسترش امنیت غذایى )کمی و کیفی( بیش از پیش حائز اهمیت است. افزایش تولید اغلب محصولات کشاورزی با توجه به تکنولوژی نوین در دنیا صورت گرفته است اما متاسفانه ضایعات محصولات زراعی و باغی روز به روز افزایش پیدا کرده است. در این بین نقش بسته بندی در کاهش ضایعات و قیمت تمام شده برای تولید کنندگان بسیار مهم است. در این تحقیق که از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و همچین آمار ده ساله وزارت جهاد کشاورزی استفاده شده سعی شده است تا تکنولوژی نوین بسته بندی در ایران و دنیا برای محصولات زراعی و بویژه باغى مطرح گردند. در این تحقیق نقش نانو تکنولوژی ویژه و بویژه آنتی میکروبیال )نانو سید( در توسعه صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی و مواد غذایی مورد بحث قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که استفاده گسترده از تکنولوژی نانو از کاهش ضایعات در حین حمل و نقل و نگه داری بسیار موثر واقع شده است. همچنین آلودگی میکروبی بر مواد غذایی کاهش یافته و همچنین عوامل خطرناک سموم شیمیایی و غیره بر مواد غذایی کاهش مى یابد.