سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزین رضایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رحیم قاسمی – کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه رجاء، قزوین

چکیده:

توزیع وجه نقد خصوصا بین سهامداران می تواند علامت مناسبی برای انعطاف پذیری آتی شرکتها داشته باشد.از این رو مقاله حاضر نقش توزیع وجه نقد بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی وآزاد را بررسی مینماید. برای اندازهگیری توزیع وجه نقد بین سهامداران ازمیزان سود تقسیم شده استفاده شد.از این رو تعداد ۷ شرکت از بین شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادارتهران در طی دوره زمانی۸۸-۸۴براساس روش غربالگری انتخاب گردید.برای تعیین خطای پیش بینی جریان نقدهر سال, از داده های دوره زمانی چهار سال قبل شرکت, با استفاده از الگوی رگرسیون مقطعی – تلفیقی چند متغیره استفاده شد.سپس برای بیان تأثیر توزیع وجهنقدبین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد, آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل را بکار گرفتیم. نتایج حاکی از مؤثر بودن توزیع وجه نقد بین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد عملیاتی وعدم تاثیر توزیع وجهنقد بین سهامداران برخطای پیش بینی جریان نقدآزاد در سطح ۹۵ % اطمینان میباشد