سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهره فنی – هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

نظام فکری نئولیبرالیزم ادعامی کند که نسخه سیاسی مناسبی برای تولید و ثروت اقتصادی کشورها ارایه می کند این ممکن است تاحدی براساس نرخدرامد ناخالص داخلی کشورها درست بنظر آید ولی درنهایت شکاف و نابرابری عظیمی بین جوامع و جنسیت ها پدیدآورده است امروزه مدیران و برنامه ریزان شهری به اهمیت نقش زنان درخانواده جامعه و مستئولیت های سنگین و اثرگذار زنان بیش ازگذشته توجه نشان میدهد یکی ازاین تاکیدها برنقش توانمندسازی زنان دربعداقتصادی بویژه کارافرینی نوآوری و تولید است این مقاله ضمن تمرکز براین محورها به اهمیت و اثارتوانمندسازی شغلی زنان درقالب عملکردهای نهادی سازمانی و اداری پرداخته است فعالیت هایی که سبب وابسته تر ساختن زنان ازطریق برخی حمایت های محدود مالی نشده بلکه سعی درتثبیت موقعیت اقتصادی اجتماعی زنان به عنوان اعضا مهم جامعه داشته اند نتایج این پژوهش نشان میدهد سازمان ها و نهادهای مرتبططی سالهای اخیر توانسته اند عملکرد مثبتی دراین زمینه داشته باشند که هنوز درجریان است