سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نوربخش – کارشناس ارشد مدیریت دولتی رئیس اداره کارگزینی وزارت تعاون

چکیده:

برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش، ابزارها و بسترهایی لازم است و در این میان توانمندسازی کارکنان اهمیت ویژه ای دارد. تحقیقاتی متعددی در زمینه عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش انجام شده و در آنها از منابع انسانی و توانمندسازی آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل یاد شده، لیکن به طور جامع و موردی نقش این عامل در این زمینه مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف این مقاله بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و مدیریت دانش و شناسایی متغیرهای اثرگذار توانمندسازی کارکنان بر روی پیاده سازی موفق مدیریت دانش است و به کمک آن مدیران سازمانها قادر خواهند بود تا برنامه ریزی لازم را برای متغیرهای مهم انجام دهند. بر این اساس ۲۰ متغیر توانمندسازی کارکنان با استفاده از تحقیقات پیشین استخراج و در قالب مدل مفهومی تحقیق نشان داده شد. نتایج تحقیق که با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها (روش همبستگی- تحلیل رگرسیون) بدست آمد نشان داد که توانمندسازی کارکنان تاثیر بسزایی در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمانها دارد. همچنین نتایج نشان داد در میان متغیرهای توانمندسازی کارکنان، ۵ متغیر تیم های کاری، مشارکت کارکنان، شیوه رهبری، تعهد و حمایت مدیران و روشن بودن رسالت، چشم انداز، اهداف و مأموریتهای سازمان بر روی موفقیت مدیریت دانش تاثیر بیشتری دارند.