سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدا… حسن زاده قورت تپه – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

تنوع زیستی کشاورزی شامل همه اجزای تنوع بیولوژیکی در ارتباط با غذا و کشاورزی است. تنوع زیستی کشاورزی، تنوع و تغییرپذیری گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسمها و تغییر در ژنتیک گونهها و سطوح مختلفاکوسیستم بوده که نقش کلیدی در پایداری اکوسیستمهای کشاورزی دارد. تنوع زیستی کشاورزی زیر مجموعه حیاتی از تنوع زیستی و در واقع شامل منابع زیستی متنوعی است که امنیت غذایی و معیشتی انسان به آن وابسته است