سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا ضیایی جاوید – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و دانشجوی دکتر
حجت ادیبان – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
علیرضا قانعی محمدی – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

چکیده:

وضعیت اکولوژیکی دریاچه ارومیه به حد نهایی بحرانی خود رسیده است آمار ۵۵ ساله جریان آب رودخانه آجی چای در محل ایستگاه ونیار و میزان بارندگی ایستگاه سینوپتیک تبریز مورد بررسی قرارگرفت این بررسی نشان داد دامنه تغییرات مقادیر بارندگی و جریان آب رودخانه آجی چایدر سالهای ۱۳۳۴ تا ۱۳۷۵ از رابطه متناسبی برخوردار بوده و از سال ۱۳۷۶ اختلاف فاحشی بوجود آمده و هم زمان با کاهش بارندگی جریان آب این رودخانه با شیب زیادی رو به کاهش گذاشته است کاهش حجم آورد آب رودخانه آجی چای در وضعیت اکولوژیکی دریاچه ارومیه موثر بوده و تغییرات اقلیمی نقش اساسی دارد البته عوامل بشرزادی از قبیل مهار آبهای سطحی و اعمال روشهای نادرست آبیاری بربحران موجود دامن می زند