سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز حسنی مهمویی – دانشگاه موناش استرالیا
محمد درویش – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
همایون فتح اله زاده – دانشگاه کشاورزی سوئد
مهرداد مسیبی – سازمان جنگلهامراتع و آبخیزداری کشور

چکیده:

افزایش نوسانات و کاهش محسوس ژرفای آب در دریاچه ی ارومیه به موازات پیشروی شتابناک وسعت شوره زارهای کویری در طول یک دهه ی اخیر به یکی از مهمترین و بحث انگیزترین چالشهای محیط زیستی کشور تبدیل کرده است چالشی که می تواند پیامدهای ویرانگر و درازمدت برای تمامی زیستمندان ساکن در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه به بار آورده و حتی بازخوردهای نامیمونش ابعاد فرامنطقه ای یابد پژوهش پیش رو کوشیده است تا از منظر مولفه های آب و هوایی و بر اساس آخرین داده های موجود به بررسی تفکیکی تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت این عوامل پرداخته و سهم آن ها را در روند کاهش ارفتاع سطح آب دریاچه ی ارومیه تعیین کند نتایج این مقاله نشان میدهد که روند تغییر ارتفاع سطح آب دریاچه در مقدار بیشینه حدود ۱۵ درصد از شرایط آب و هوایی متاثر است هرچند مقدار تغییرات بین دو سال پیاپی تا ۶۵ درصد تحتتاثیر متغیر انباشت بارندگی قرار دارد.