مقاله نقش تغییرات اپی ژنتیکی در پاسخ گیاه به تنشهای محیطی غیرزنده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در ژنتیک در هزاره سوم از صفحه ۲۸۳۵ تا ۲۸۴۵ منتشر شده است.
نام: نقش تغییرات اپی ژنتیکی در پاسخ گیاه به تنشهای محیطی غیرزنده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید نوکلئیک
مقاله تظاهر ژن
مقاله تنش غیر زنده
مقاله سازگاری
مقاله متیلاسیون
مقاله هیستون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راکعی آیدا
جناب آقای / سرکار خانم: معالی امیری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنشهای محیطی غیرزنده، از عوامل محدودکننده رشد و عملکرد محصولات زراعی بوده و نقش مهمی در توزیع و پراکنش اکولوژیکی گیاهان دارند. در سازگاری گیاه به تنش، مکانیسم های متعددی در سطوح مولکولی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی فعال شده که به ثبات و پایداری عملکرد کمک می کند. این توانایی سازگاری تحت شرایط معمولی و تنش در ژنوتیپ ها و حتی بین گونه های گیاهی متفاوت بوده و نیاز به برنامه ریزی مجدد تظاهر ژن دارد که تنظیم آن بخشی وابسته به تغییرات اپی ژنتیکی شامل تغییر در هیستون و متیلاسیون DNA است که توالی های ژنی در آنها به طور معمول تغییر نمی کند. تغییرات اپی ژنتیکی سبب تغییر بیان، سنتز و تجمع عوامل تحمل در سطوح رونویسی و پس از رونویسی، سازماندهی مجدد ژنوم شده که می توانند توارثی باشند. این تغییرات به تنهایی یا در همکاری با تغییرات ژنتیکی در فرایندهای رشد، نمو و پاسخ به تنش های محیطی شرکت دارند. بنابراین تحت اثر تغییرات محیطی، این مسیرها تلاش گیاه را در بقا نشان می دهد. در این بررسی اهمیت تغییرات اپی ژنتیکی در پاسخ گیاه به تنشهای محیطی و اثرات متقابل آنها با دیگر تغییرات القا شده توسط تنشها مورد بحث قرار گرفته است.