مقاله نقش تعدیل کننده مهارت های کاری در رابطه استرس، احساس انرژی و فرسودگی با رفتاری انحرافی، مدنی – سازمانی و خلاقیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۵۸ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: نقش تعدیل کننده مهارت های کاری در رابطه استرس، احساس انرژی و فرسودگی با رفتاری انحرافی، مدنی – سازمانی و خلاقیت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های کاری
مقاله استرس شغلی
مقاله احساس انرژی
مقاله فرسودگی هیجانی
مقاله رفتارهای انحرافی
مقاله رفتارهای مدنی
مقاله سازمانی
مقاله خلاقیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: واثقی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادیان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مهارت های کاری از زمره متغیرهایی است که توانایی مقابله افراد را در محیط کار با تقاضاهای شغلی بالا می برد. این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی مهارت های کاری در پیوند بین استرس شغلی، احساس انرژی و فرسودگی هیجانی با رفتارهای انحرافی، رفتارهای مدنی ـ سازمانی و خلاقیت به مرحله اجرا درآمد.
روش بررسی: جامعه آماری پژوهش کارکنان دو مجموعه صنعتی بودند که از بین آنها ۲۷۵ نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استرس شغلی، پرسشنامه رفتارهای انحرافی، پرسشنامه رفتارهای مدنی ـ سازمانی، پرسشنامه خلاقیت، پرسشنامه احساس انرژی و پرسشنامه محقق ساخته مهارت های کاری بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که: ۱٫ مهارت های کاری با استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی دارای رابطه منفی و معنادار (p<0.01)، ولی با احساس انرژی، خلاقیت و رفتارهای مدنی ـ سازمانی دارای رابطه مثبت و معنادار (p<0.01) است. ۲٫ نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که مهارت های کاری رابطه فرسودگی هیجانی را با رفتارهای انحرافی و رفتارهای مدنی ـ سازمانی تعدیل می نماید.
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که وقتی مهارت های کاری پائین است، فرسودگی هیجانی باعث افزایش رفتارهای انحرافی و کاهش رفتارهای مدنی ـ سازمانی می شود. همچنین در مهارت های کاری بالا، فرسودگی هیجانی باعث افزایش رفتارهای مدنی – سازمانی می شود.