سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید سپهردوست –
صابر زمانی شبخانه –
سیدهادی یوسفی –

چکیده:

بی تردید امروزه تمام سیاست گذاران اقتصادی به دنبال ایجاد شرایطی هستند که جامعه را به سمت توسعه پایدار هدایت نماید ازطرفی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور و سندچشم انداز بیست ساله توسعه و همچنین برنامه پنجم توسعه بخش تعاون ازجایگاه ویژه ای دراقتصاد کشوربرخوردار است باتوجه به تاریخچه بخش تعاون و تجربیات جهانی درزمینه نقش بخش تعاون درعرصه های اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف امروزه بخش تعاون درکشور بیش ازپیش مورد توجه قرارگرفته است لذا بررسی نقش بخش تعاون دربهبود شرایط اقتصادملی نظیر افزایش تولیدات ملی و اشتغال زایی که ازاهداف اصلی هربرنامه اقتصادی است مهم به نظر می رسد دراین راستا مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که ایا تعاونی های تولیدی کشور میتوانند باعث بهبود شرایط اقتصادملی ازشاخصهای آن ایجاد اشتغال و افزیاش تولید ملی است شوند؟ نتایج این مطالعه حاکی ازآن است که تعاونیهای تولیدی کشور باتوجه به شرایط و مزیت های موجود دراین بخش میتوانند بخش اساسی درایجاد اشتغال کاهش فقروبطور کلی توسعه اقتصادی کشور داشته باشند.