مقاله نقش تعامل زوجین در کاربرد مهارت های ارتباطی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: نقش تعامل زوجین در کاربرد مهارت های ارتباطی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام کدگذاری تعامل زوجین ایرانی
مقاله تعاملات مثبت و منفی
مقاله حل مساله
مقاله مهارت های ارتباطی
مقاله مرور خاطره خوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی منصوره السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: موتابی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعامل زوجین در کاربرد مهارت های ارتباطی بر اساس مشاهده تعامل های زوجین طراحی شد. بدین منظور، ۳۱ زوج سازگار و ناسازگار (۱۶ زوج ناسازگار)، از بین زوجین ۱۸ تا ۵۰ سال ساکن تهران از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس با طراحی سناریویی هدفمند، در چند مرحله از تعاملات زوج ها فیلم برداری شد. این سناریو شامل حل مساله و تصمیم گیری و صحبت درباره خاطره خوب قبلی بود.
ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه سازگاری زناشویی (MAT) و نظام کدگذاری تعامل زوجین ایرانی (ICICS) بود.
نتایج تحلیل داده ها نشان داد در حالی که با افزایش تعامل مثبت بین زوج ها مهارت حل مساله و مذاکره بیشتر رخ می دهد، هر چه تعامل منفی زوج ها افزایش می یابد، مهارت حل مساله یا مذاکره کمتر اتفاق می افتد. همچنین در حالی که تعامل منفی زوج ها پیش بینی کننده منفی برای استفاده از مهارت تصمیم گیری است، زوجینی که میزان تعاملات مثبت آنها بیشتر بود، بیشتر توانستند درباره خاطرات خوب خود صحبت کنند. از سویی نیز نتایج تحلیل داده ها نشان داد زوجینی که از توانمندی مهارت های حل مساله / مذاکره و تصمیم گیری و مرور خاطرات خوب برخوردار بودند، میزان سازگاری زناشویی بیشتری نیز داشتند. در تفسیر یافته های فوق، پژوهشگران به نقش مخرب تعاملات منفی بر فضای روانی زوج ها و تشدید احساسات منفی رد و بدل شده بین آنها اشاره کرده و اعتقاد دارند در این مواقع، زوجین به کمک به یکدیگر برای حل تعارض تمایلی ندارند. همچنین هر چه تعامل منفی بیشتر باشد، حافظه نیز با ایجاد فیلتر منفی نمی تواند خاطرات خوب را یادآوری کند.