سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید خدامرادی – استادیار دانشگاه شاهد
حسن خلیلی – کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه شاهد

چکیده:

شرکت های هولدینگ به عنوان ساختارهای چندکسب و کاره با استفاده ازیکستادمرکزی به راهبری شرکت ها و واحدهای تابعه می پردازد ستادمرکزی شرکت های هولدینگ دوکارکرد مههم اداری اجرایی و کارافرینی را به عهده دارند کارکرد اداری به انجام فرایندهایی نظیر برنامه ریزی سازماندهی هماهنگی و نظارت برکارشرکت های تابعه اطلاق می شود کارکرد کارافرینی مرتبط با انجام فعالیت های ارزش افرینی ستادمرکزی است درمحیط رقابتی حاکم برفضای کسب و کارها نیاز به نوسازی و حفظ مزیت رقابتی هولدینگ و شرکت های تابعه ازا رکان ارزش افرینی ستادمرکزی است که بدون تحقق آن هیچ منطق اقتصادی و منفعتی برای ادامه بقا نخواهد داشت نقش دانش درحفظ موقعیت رقابتی سازمان ها یک اصل انکارناپذیر است درمقاله حاضر با بررسی وظایف ستادمرکزی هولدینگ ها به این نتیجه می رسیم که تحقق کارکرد کارافرینی آنهادرگروتعاملات دانشی بین ستاد مرکزی ها و شرکت های تابعه است .