سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن خسروی پور – عضو هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان
سمیه کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان

چکیده:

افزایش نگرانی ها از وضعیت مسائل زیست محیطی و سلامت غذایی در سال های اخیر سبب تغییر نگرش ها از کشاورزی متعارف به سوی کشاورزی پایدار شده است. در این میان می توان از راه کارهای کشاورزی ارگانیک به عنوان یک بدیل کلیدیتوسعه پایدار برای حل این مشکلات استفاده نمود. چرا که مصرف مناسب نهاده های کشاورزی از جمله مواد شیمیایی که از اصول کشاورزی ارگانیک می باشد در کاهش خطرات انسانی و زیست محیطی موثر می باشد. این مقاله که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مرور منابع و سایت های الکترونیکی تدوین شده است سعی در شناسایی اهمیت نقش ترویج و آموزش کشاورزی در گسترشکشاورزی ارگانیک و در پی آن دستیابی آسان تر به توسعه پایدار کشاورزی با استفاده از مساعدت های ترویج و آموزش کشاورزی از طریق افزایش سطح دانش و آگاهی های عمومی در خصوص کشاورزی ارگانیک بر مبنای اجرای روش های آموزشی ترویجی را – دارد و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه نموده است.