سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهود گل محمدی – دکترای رشته ترویج و آموزش کشاورزی- عضو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلام
محمدکریم معتمد – معاون دانشجویی و فرهنگی و دانشیار- دانشگاه گیلان

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی ترویج چند منظوره در حفظ و احیاء مراتع استان مرکزی در ۱۳۸۸ – ۱۳۸۷ پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی ، همبستگی ، بازپسین و قیاسی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل ۶۳۱ نفر از بهره برداران مراتع که در دوره های ترویجی شرکت کرده اند و ۶۳۲ نفر از بهره بردارانی که در دوره های آموزشی ترویجی شرکت نکرده اند می باشد، بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه برای هر گروه ۱۱۰ نفر محاسبه شده است. شیوه اجرای تحقیق بصورت میدانی و با استفاده از دو نوع پرسشنامه صورت گرفته است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Spss استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اثربخشی دوره آموزشی در زمینه های: تأمین اهداف آموزشی ، مناسب بودن عوامل محیطی، مناسب بودن محتوای برنامه آموزشی ، مناسب بودن آموزشگر ، استفاده از روش های آموزشی، استفاده از فناوری آموزشی ، افزایش دانش، بینش و مهارت و رضامندی از دوره های آموزشی در حد متوسط بوده است ضمن اینکه افراد آموزش دیده نسبت به افراد آموزش ندیده دارای میزان تولید و درآمد نسبتاً بیشتری بودند.نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که رابطه بین متغییرهای: سطح تحصیلات، کل درآمد سالیانه، تجربه یا سابقه بهره بردار، مناسب بودن زمان برگزاری دوره ، میزان انطباق هدف با نیاز آموزشی ،میزان انطباق محتوا با نیاز آموزشی ،واضح و قابل فهم بودن مطالب آموزشی،میزان ارتباط آموزشگربا بهره برداران، ایجاد حس مشارکت در بهره بردران،بکارگیری شیوه های مختلف آموزشی، میزان افزایش دانش بهره برداران، تغییردر انگیزه بهره برداران نسبت به شغلشان،بکارگیری دانش فرا گرفته شده در عمل،استفاده از دانش فراگرفته شده در حل مشکلات،میزان یادگیری مهارتهای جدید ،افزایش تسلط بهره برداران در انجام بهتر امور،تمایل به شرکت مجدد در کلاسهای آموزشی، رضایت از دوره های آموزشی، نو بودن مطالب آموزشی، انطباق محیط آموزشی با شرایط بهره برداران همبسته است ولی رابطه بین میزان مراتع در اختیار مرتعداران با اثربخشی دوره های ترویجی همبستگی معکوس است. نتایج حاصل از من وایت نی بیانگر آن است که بین میزان اثر بخشی دوره های ترویجی بر اساس نوع مالکیت، مالکیت فردی – گروهی معنی دار بوده است نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته اثربخشی دوره های ترویجی از طریق رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام حاکی از آن است که متغیرهای انطباق محتوای آموزشی با نیاز واقعی بهره برداران، میزان تجربه بهره برداران و دفعات شرکت بهره برداران در کلاسهای آموزشی نقش مثبت و معنی داری بر اثربخشی دوره های ترویجی داشته اند