سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم مورج – دانشجوی کارشناسی
امین مصطفایی –
سیداحمدرضا پیش بین – عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه فرآیندی پیچیده چندبعدی و مستلزم اعمال تغییرات در ساخت اجتماعی طرزتلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع اقتصادی کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر است این ویژگیها درزمینه توسعه کشاورزی و مناطق روستایی هم صادق می باشد متولی اصلی انتقال دانش مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها درجوامع روستایی بخش ترویج کشاورزی است لذا بهدلیل نقش اساسی ترویج در توانمندسازی تولید کشاورزی ارتقای سیستم ترویج باید یک استراتژی غالب در دستور کار کشاورزی بوده و به منظور تاثیر گذاری درفرایند توسعه کشاورزی سیستم ترویج ملی باید ساختار و کارکرد خود را ارتقا دهد سرمایه گذاریهای گذشته در ترویج کشاورزی برعرضه خدمات ترویجی از سوی آزانس های دولتی دررویه ای انحصاری متمرکز بودها ند درحالیکه امروزه کارگزاران ترویجی بیشا ز گذشته فرصتهای موجود برای تقویت بازار خدمات ترویجی از طریق بهبود تقاضا برای این نوع خدمات و اطلاعات کشاورزی را ارج می نهند این مقاله با استفاده از داده های ثانویه و مطالعه کتابخانه ای به بررسی و تشریح نقش ترویج تقاضا محور در توسعه کشاورزی می پردازد