سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا مشرقی – کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
میرمهیار میرصالح پور – کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهدی عطایی – کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

ترویج می تواند یکی از راهکارهای مناسب در جهت ارتقا فعالیتهای کشاورزی و کاربرد صحیح این فعالیتها در حوزه کشاورزی باشد. بیمه محصولات کشاورزی از جمله فعالیتهای است که با مشارکت ترویج و گروه های وابسته به آن می تواند گسترش روز افزون در سطح کشور داشته باشد که باعث رشد بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها می شود. تحقیق حاضر به بررسی نقش ترویج در گسترش بیمه در بین کشاورزان استان مازندران پرداخته است. حجم نمونه آماری به کمک فرمول کوکران ۲۲۵ نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بوده که اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری جمع آوری شد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه می باشد که از لحاظ روایی براساس نظرات متخصصان و از نظر پایایی نیز، با اجرای آزمایش مورد تأیید قرار گرفت. مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برابر ۰/۷۹ است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری Spss نسخه ۱۷ استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر وابسته پذیرش بیمه محصولات کشاورزی و متغیرهای مستقل تماس با مروجان، مجلات و خبرنامه کشاورزی-بیمه ایی، تماس با کارشناسان و کارگزاران بیمه ایی و شرکت در کلاسهای ترویجی-بیمه ایی وجود دارد. آموزش صحیح مروجان، گسترش فرهنگ بیمه در بین کشاورزان و افزایش مشارکت کشاورزان در طرحهای نوین بیمه ایی از جمله پیشنهادهایی است که براساس نتایج بدست آمده توصیه می گردد