سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدکاظم پارساپور – دانشجویان کارشناسی ارشد جنگلداری
یوسف عسکری –

چکیده:

مدیریت پایدار جنگل چه درجنگلهای طبیعی چه جنگلهای مصنوعی و تولیدات چوبی و غیرچوبی برای رسیدن به توسعه پایدارضروری است و یک وسیله قاطع برای ریشه کنی فقر بخصوص کاهش جنگلزدایی جلوگیری از کاهش تنوع زیستی تخریب زمین و منابع بهبود امنیت غذایی و دسترسی به آب شرب سالم و انرژی سهل الوصول است دستیابی به مدیریت پایدار جنگل به صورت ملی و جهانی با مشارکت حکومت ها و افراد ذینفع بخش خصوصی جوامع محلی و بومی سازمان های غیردولتی یک هدف ضروری درراه رسیدن به توسعه پایدار است ولی مدیریت پایدار در جهت رسیدن به توسعه پایدار جنگل همیشه با چالشهایی روبرو است تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالشها درتوسعه پایدار بودکه تاثیری منفی براکوسیستم های خشکی و آبی دارد عامل اصلی این پدیده افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن دراتمسفر است ترسیب کربن درزیتوده گیاهی یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با پدیده مذکور میب اشد.