سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا مصطفی پور – مربی آموزشیاردانشگاه پیام نورتایباد

چکیده:

کارازجمله مهمترین عواملی است که حیات و رشد جسمی و روحی بشر به آن بستگی داردکارتنها شامل فعل و انفعالات جسمی نیست بلکه کلیه فعالیت های جسمی روحی و فکری بشر را دربرمیگیرد بدون شک کار میتواند هم تریبت کننده باشد و نقش تکاملی ایفا کند و هم محصول تربیت باشد به عبارتی کار هم مربی است و هم متربی درقران کریم و سیره معصومین از کاروتولید به عنوان عاملی مهم درجهت تعالی انسان و حتی یکی ازملاکهای تفاوت حیوان با انسانها یاد شده است این مقاله درنظر دارد نقش و ابعاد تربیتی و تکاملی کاروتولید درجامعه را ازیک طرف و تاثیر تربیت کاری و اموزش را دربهبود کاروتولید ازطرف دیگربررسی نماید از اهداف دیگر این پژوهش می توان به مزیت های روحی جسمی و فردی و اجتماعی کاروبررسی فرهنگ کارازدیدگاه اسلام اشاره نمود نتایج این تحقیق نشان میدهد که کارخود نقش ارتقا دهنده درجامعه داردو منجر به رشد استعدادها و توانمندی های افراد و همچنین رشد سلامت جسمی و روحی میشود و ازطرفی دردنیای رقابتی امروز کارنیازمند اموزش و تربیت صحیح درجامعه اسلامی با استناد به فرامین قران کریم و سیره معصومین ع می باشد.