سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف عسگری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معدن-نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
بهزاد تخم چی – استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
ابولقاسم کامکار روحانی – استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
شهرام شرکتی – رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

مخازن هیدروکربوری پس از اتمام ذخیره خود می توانند یک مخزن مناسب جهت ذخیره سازی مجدد باشند. شناخت اینمخازن به دلیل برداشت از آنها بیشتر از سایر مخازن زیرزمینی جهت ذخیره سازی می باشد. اشباع از آب بدست آمده از چاه-نمودارهای پتروفیزیکی در عمق های مختلف مخزن می تواند در میزان شارژ و ظرفیت مخزن مورد مطالعه جهت ذخیره سازیکمک شایانی نماید. میزان اشباع از آب در مخازن هیدروکربوری بسیار تأثیرپذیر از تخلخل و هندسه آن است. لذا بررسی وشناخت نوع تخلخل بسیار حائز اهمیت است. از میان تخلخل های موجود، تخلخل حفرهای نقش مؤثری در پارامترهاییچون اشباع آب، تراوایی، بازیابی و میزان تولید مخزن دارد. بنابراین تخلخل حفرهای عامل مهمی در تعیین نقاط با اشباعبالای آب در مخزن می باشد و میتوان با شناسایی آن زون های مهم از منظر ذخیره سازی را مشخص نمود. در این مطالعهبه بررسی نقش این نوع تخلخل در میزان اشباع آب و رابطه بین آنها در یکی از میادین نفتی ایران پرداخته شده است.همچنین سعی شده است با تخمین اشباع آب با استفاده از چاهنمودارهای پتروفیزیکی نوترون، صوتی، چگالی و گاما باروش های هوشمند در زون های حاوی تخلخل حفرهای و دیگر زون ها نقش این تخلخل در میزان اشباع آب بیان شود.