سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه حاجی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک،
یوسف عسگری نژاد – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، ، شرکت پتروساحل انرژی
ابواقاسم کامکار روحانی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

اکثر مخازن هیدروکربوری ایران کربناته شکسته هستند. شکستگیها از عوامل توسعه تخلخل در این نوع مخازن می باشند. از دیگر عوامل مهم توسعه تخلخل در مخازن هیدروکربوری کربناته، حفرهای شدن Vuggy است. بر طبق شواهد موجود، مخازن نفتی ایران به شدت تحت تأثیر تخلخل حفرهای هستند. بنابراین بمنظور مطالعه مخازن کربناته در ایران، باید سیستم تخلخل سهگانه را در نظر گرفت. تجربیات گذشته نشان داده است که انواع مختلف تخلخل یکی از دلایل اصلی ایجاد ناهمسانگردی در سازندهای مخزنی کربناته میباشد. ناهمسانگردی سازند، خود بر روی عوامل مختلفی چون انحراف در حفاری، میزان تولید، سوراخکاری و دیگر پارامترهای مخزنی تاثیر گذار است. همچنین ناهمسانگردی بر روی ارتباط بین سنگ و سر مته و ارتباط بین سرمته و رشته حفاری تاثیر میگذارد. لذا باید به این ارتباطات کاملا توجه کرده تا انحراف و انحنای نامطلوب چاه حذف شود. در این مقاله پس از ارائه سیستم تخلخل سهگانه موجود در سنگهای کربناته ایران، روشهای بدست آوردن ناهمسانگردی موجود در مخازن که توسط پارامترهای ناهمسانگردی بیان میشود ارائه شده و بهترین آنها جهت شناسایی ناهمسانگردی ناشی از تخلخل سهگانه معرفی میگردد.