سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
مهدی مهرپویان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمد قهرمان زاده – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

علیرغم افزایش تولید و واردات مواد غ ذایی همه روزه تعداد بیشتری از مردم کشورهای در حال توسعه به جمع گرسنگان می پیوندند در ا ین مقاله کوشش شده است تا با معرفی مشکلات عمده دربخشکشاورزی راه کارهای افزایش تولید محصولات شناسایی شوندبا کاربرد این راهکارها درکشورهای در حال توسعه به امنیت غذایی و توسعه کشاورزی دست پیدا کرد داده های مورد نیاز دراین مقاله از سازمان فائو برنامه توسعه سازمان ملل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تهیه شدها ست با استفادها ز داده های جمع آوری شده شاخصهای توسعه انسانی کشورهای آسیایی و امنیت غذایی خانوارهای روستایی ایران برآورد شدند و با توجه به نتایج بدست آمده ایران در میان اغلب کشورهای آسیایی دارای شاخص توسعه انسانی بالاتری است و امنیت غذایی درخانوارهای روستایی نیز در طی سالهای ۸۵-۱۳۷۰ رو به بهبود است همچنین عملکرد گروه های مختلف محصولات کشاورزی نیز نسبت به کشورهای دیگر به ویژه افغانستان بهتر بوده است.