سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا سلطانی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نعیم لویمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان خوزستان
علی عسگر لطفعلیان دهکردی –

چکیده:

امروزه سرانه تحقیق وپژوهش ومیزان کاربری بودن آن،ازمعیارهای پیشرفت اقتصادی دریک کشورمحسوب میشود. این درحالی است که درکشورما،نه تنهابودجه تحقیقات ناکافی اختصاص می نمایدبلکه بهروری مناسبی ازاین . بودجه نیز صورت نمی پذیرد آنچه دردانشگاه ها به عنوان قطب مراکزعلمی وتحقیقاتی،محسوب می گردد،انگیزه کم دانشجویان و اساتیدو…برای تحقیق وپژوهش،اغلب نبود خودباوری درمسئولیت پذیری و مشارکت درانجام کارهای گروهی درآنها و اطلاع رسانی نامناس برای پرهیزازانجام پژوهش های موردی است.بررسی ههای به عمل آمده توسط کارشناسان مسایم اقتصادی وامنیت غ.ایی درکشورهای مختلف نشان می دهد که درجهان امروز،توسعه اقتصادی وامنیت غذایی بدون سرمایه گذاری کافی و بها دادن به تحقیقات علمی چه بصورت بنیادی وچه بصورت کاربردی،امکان پذیر نمی باشد.