سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تحصیلات عالیه ی دختران ، فرصتها و تهدیدها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

الهه یاوری – کارمنددانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده:

باتوجه به افزایش نرخ ورود دختران به دانشگاه ها به ویژه درمقطع کارشناسی درطی سالهای اخیر و وجود انتظارات عرفی جامعه که فرد مناسب ازدواج برای دختران را پسری دارای تحصیلات بالاتر یا مشابه وی میداند ضروری است که رابطه گرایش زنان به ادامه تحصیل درسطوح عالی و نرخ ازدواج بررسی شده و مشخص گردد که این وضعیت تحت چه شرایط و موقعیت هایی برمیزان ازدواج ا ثر گذار خواهد بود هدف ازنگارش مقاله حاضر بررسی وضعیت ازدواج و زناشویی و مضیقه ازدواج با روش تحلیل ثانویه و اتکا به داده های سرشماری سال ۸۵ می باشد نتایج پژوهش نشان میدهد که نسبت جمعیت ازدواج نکرده به تفکیک گروه های سنی و مناطق شهری و روستایی متفاوت است همچنین با افزیاش سطح تحصیلات میزان جمعیت ازدواج نکرده افزایش می یاید البته این افزایش برای هر دو جنس درمناطق روستایی بیش از مناطق شهری است نتایج محاسبه مضیقه ازدواج نیز نشانمیدهد تا سال ۹۰ تقریبا مضیقه یا تنگنای ازدواج برا یدختران وجود دارد و دردهه ۱۳۹۰ این تنگنا برای پسران خواهد بود البته شدت این مضیقه خیلی زیاد نیست و جوانان خود را دربازار منعطف ازدواج با توزیعی سنی همسران دردسترس و موجود سازگار خواهند کرد بدین لحاظ این نوشتار تحقیقی تاثیر تحصیلات عالی را برموازنه جنسی درازدواج بررسی نموده است.