سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساره رحیمی – مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
اعظم خادمیان – زیست شناسی جانوری

چکیده:

باتوجه به رشد جمعیت مقدارآلاینده های محیط زیست و مشکل آلودگی آنها با سرعت بیشتری درحال گسترش است درحالتی که جمعیت انسانی دریک منطقه پراکنده و گسترده شده باشد اثرپساب تولیدی برمحیط زیست درمقایسه با جمعیت متمرکز کمتر خواهد بود ولی این پراکندگی با توسعه و رشد جمعیت امکان پذیر نیست بنابراین باید قبل از آلوده شدن محیط به فکر پیشگیری و جلوگیر ی از انتشار الودگی بود دراکثر مواقع رفع آلودگی ازمحیط سخت ترو غیراقتصادی تر ازحفظ محیط زیست درمقابل الوده شدن است و این خود لزوم استفاده ازسیستم های تصفیه فاضلاب را گوشزد می کند از این رو تالابها که به عنوان گهواره زمین هستند نقش بسزایی را ایفا می کنند بطور کلی تالاب ها به زمینهایی اطلاق می شود که بیشتر اوقات یا درهمه طول سال مرطوب بوده و درآب قرار دارند درهمه تالاب ها یک اصل کلی حکمفرماست که به علت مرطوبت بودن خاک به مدت زیاد تغییرات فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی درخواص خاک اتفاق می افتد بطوریکه گیاهانی که درزمینهای مرطوب نمی توانند رشد کنند از بین می روند آب فراوان اهمیت زیاید درتشکیل و ازدیاد گیاهان و میکروارگانیسم های خاک دارد