سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین رستمی منجزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان،گروه معماری،مسجد سلیمان ایرا
مهدی شهبازی اورند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان،گروه معماری،مسجد سلیمان ایرا
Mehdishahbazi2006@yahoo.com –

چکیده:

کی از عناصر اصلی وحیاتی در باغ وجود آب است که قسمتی از آن منحصرا برای آبیاری گیاهان وبخشی دیگر به منظور ایجاد وخلق زیبایی در طراحی مورد استفاده قرار می گیرد . آنچه مورد توجه استوجود وتاثیر آب از دیدگاه خلق زیبایی وعنصری هویت بخش به معماری باغ ایرانی است. در این تحقیق سعی شده است از روش تحلیلی توصیفی و با بررسی نمونه هایی از معماری باغ ایرانی به این موضوع پرداخته شود.نتایج بررسی ها نشان می دهد نمود آب در معماری به عنوان عنصری اصلی و مرکزی تلقی شده و معماری در اطراف آن قرار می گیرد، شکل دهنده وشکل پذیر است. استفاده از خنکی ،انعکاس و صدای آب به روش هایگوناگون در معماری باغ ایرانی بخوبی مشهود است. در طراحی باغ علاوه بر توجه به زیبایی وهویت مکانی اصل توجه به آبیاری قاا عآندهج اک لکیه ب وابدهع اتد فض ا با توج ه ب ه میزا ن دسترسی ب ه آ ب طراح ی شدهاست.ترکی ب ها ی مختل ف آ ب دربا غ ایران ی مانن د آ ب وآیین ه ، آ ب وفوار ه ،آ ب وچشم ه ، آ ب وجوشش ، آ ب و حرکت ، آب ورطوبت هر کدام نشانگر پیچیدگی آب رسانی در باغ ایرانی است