سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده محمودی – دانشجوی دکتری رشته شیلات دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

امنیت غذایی به عنوان یک موضوع مهم برای انسان طی سالهای اخیر محسوب میشود. خروجی آبزی-پروری به دلیل افزایش تقاضای ماهی طی سالهای اخیر، افزایش مییابد. بیوتکنولوژی وسیلهای را برای افزایش تراکم و توانایی عملکردی آبزیان طی سالهای اخیر فراهم میآورد. برخی از زمینههای تکنولوژی شامل تزریقDNAو تراشه یا تکهDNA و بررسی شاخصهای چندگانه پروتئین و تکنولوژی انتقال ژن میباشد. به خصوص انتقال ژنی مراحل پرورش را موثرتر میسازد.