سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا سعیدی گراغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
قدرت اله حیدری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدزکریا علوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه مازندران
سیدجابر نبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

اکوتوریسم یکی از بخشهای مهم اقتصادی در مناطق روستایی و عشایری است که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک مطرح شود و نقش مهمی در بالا بردن سطح معیشت و رفاه مردم روستایی و عشایری ایفا نماید. مراتع ییلاقی دماوند با مساحتیبالغ بر ۲۴۲۱۶ هکتار در فاصله ۸۰ کیلومتری جنوب شهرستان آمل و در بخش لاریجان قرار گرفته است . حداکثر ارتفاع منطقه ۴۶۰۰ متر و حداقل ارتفاع آن ۲۳۰۰ متر از سطح دریا میباشد. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و کمی استفاده شد. اطلاعاتمربوط به نوع کاربرد سنتی و بومی گیاهان مرتعی با استفاده از مصاحبه حضوری، مشاهده (مشارکتی) و اطلاعات حاصل از مطالعاتکتابخانهای و اسنادی جمعآوری گردید. نتایج حاصل از جمعآوری اطلاعات محلی و مشاهدات نشان داد ۶۶ گونه از ۲۳ تیره گیاهی در مراتع ییلاقی دماوند وجود دارد. گونههای موجود در منطقه دارای کاربردهای متنوعی از جمله دارویی، علوفهای، صنعتی، خوراکیو زینتی میباشند که میتوانند در صنعت اکوتوریسم و جذب گردشگران مورد توجه قرار گیرند. همچنین با بررسیهای انجام گرفتهمشاهده شد روستائیان منطقه حدود چهل هزار کندوی عسل در فصل بهار و تابستان در مراتع با فواصل منظم در سطح مراتع دارند که از طریق فروش عسل مبالغ قابل توجهی نصیب آنها میشود. توجه به پتانسیل بالقوه گیاهان و سایر مواهب طبیعی منطقه می -تواند عامل مهمی در جذب گردشگران بوده و نقش بسزایی در افزایش سطح درآمد خانوارهای روستایی و عشایری داشته باشد . ازاین رو توصیه میگردد کارشناسان و تعاونیهای خدماتی سیاحتی به این موارد در برنامهریزیها توجه داشته باشند