سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سوری حیدری – مربی پیشگیری ازبیماریهای دشت آزادگان
آذر رفیعی – مربی آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

مقدمه: آلودگی به انگلهای روده ای یکی از مشلکلات بهداشتی در کشورهای در حال توسعه می باشد در حال حاضر سالیانه ۱ تا ۲ میلیارد نفر از مردم جهان به این بیماری مبتلایند . از این تعداد حداقل ۲۰ هزار نفر جان خود را بر اثر بیماری از دست می دهند . تمام این مشکلات در حالی است که جلوی انتشار این عفونت را می توان با برنامه ریزی های صحیح بهداشتی با هزینه های سبک تر نسبت به هزینه های درمان پیشگیری و کنترل نمود. روش کار: این مطالعه توصیفی به منظورتعیین نقش بهداشت خانواده وشیوه زندگی درکنترل انگل های روده ای در کودکان انجام شد . تعداد ۲۱۴ مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز از طریق نمونه گیری تصادفی از (مرکز بهداشتی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. اطلاعات از طریق مصاحبه و ثبت در پرسشنامه بدست آمد . تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق تجزیه واریانس یک طرفهANOVA) روند مقایسه چندگانه و آمار توصیفی صورت گرفت. با توجه به ارزیابی به دست آمده از این تحقیق لازم است مسئولین بهداشتی استان با تدوین برنامه های آموزشی موثر و کارآمد میزان آگاهی، نگرش و عملکردبهداشتی خانواده رادرزمینه کنترل وپیشگیری ازانگل های روده ای درکودکان را افزایش دهند. با افزایش سطح آگاهی بهداشتی والدین احتمال آلودگی به انگهای روده ای در کودکان کاهش می یابد