سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه نجات زاده باراندوزی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خوی ]ن
فتح الله غلامی بروجنی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علو

چکیده:

محصولات کشاورزی خام می توانند وسیله ای برای انتقال پاتوژنهایی باشند که قادر به ایجاد بیماریزایی در انسان شوند. در این مطالعه به بررسی بقاء و رشد پاتوژنهایی ماننداشرشیاکلی O157:H7 ، سالمونلا و لیستریا منوسیتوژنر در شرایط بسته بندی اتمسفری و دماهای مختلف نگهداری کاهو بسته بندی شده پرداخته شده است. همچنین به بررسی تغییرات pH و گازهای اتمسفری ]اکسیژن و دی اکسید کربن] و نیز به بررسی میکروارگانیسم های مزوفیل و سایکروفیل پرداخته شده است. بعد از آلوده سازی نمونه ها به پاتوژنهای مختلف، نمونه های کاهو در بسته بندیهای مختلف قرار داده و در دماهای ۲۲ و ۲ درجه سانتیگراد ذخیره سازی شدند. بعد از ۱۱ روز نگهداری در دمای ۲ درجه جمعیت اشرشیاکلی و سالمونلا به میزان ۱ لگاریتم ]هر لگاریتم برابر ۰۱ درصد می باشد] کاهش یافته است اما جمعیت لیستریا در تمامی بسته بندیها در دمای ۲ درجه ۱ لگاریتم افزایش یافته است. همچنین نگهداری نمونه ها در ۲۲ درجه باعث افزایش پاتوژنها بین ۴/۱۹-۲/۴۴لگاریتم بعد از ۳ روز شده است. باکتریهای سایکروفیل و مزوفیل دارای میزان رشد برابری در دماهای مختلف بودند ولی در در شرایط بسته بندی در هوای آزاد نسبت به شرایط اتمسفری دارای رشد بیشتری بودند. در شرایط نگهداری نمونه ها در دمای پایین رشد و زنده ماندن پاتوژنها متاثر از شرایط بسته بندی اتمسفری نبوده است. نتایج بدست آمده می تواند زنگ خطری باشد که بایستی شاخص های مورد اندازه گیری سالم بودن سبزیجات و میوه ها از نظر میکروبی اصلاح شوند