مقاله نقش برنامه های دینی تلویزیون در هویت دینی (مطالعه موردی شهروندان شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۳۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: نقش برنامه های دینی تلویزیون در هویت دینی (مطالعه موردی شهروندان شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلویزیون
مقاله برنامه های دینی تلویزیون
مقاله هویت دینی
مقاله مشاهده برنامه های دینی
مقاله نگرش نسبت به برنامه های دینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیازی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ولایتی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف رسانه دینی و برنامه های دینی تلویزیون، آگاهی بخشی مبانی دینی به شهروندان با استفاده از روش های اطلاع رسانی و تبلیغ به منظور ارتقای هویت دینی است. بر این مبنا، تلویزیون جمهوری اسلامی ایران با هدف تعمیق و ارتقای معرفت دینی شهروندان، خود را یکی از پایگاه دینی تعریف و رسالت تبلیغی خویش را بر آن استوار کرده است. با توجه به موارد فوق، هدف اساسی این مقاله، بررسی رابطه بین برنامه های دینی تلویزیون و هویت دینی شهروندان در جامعه آماری مورد مطالعه است. این پژوهش از نوع مطالعه پیمایشی بوده و داده های تحقیق با استفاده از روش پرسش نامه توأم با مصاحبه، جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شهروندان ۱۵ تا ۶۵ ساله شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ است. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد ۴۲۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. یافته های تحقیق موید همبستگی بین متغیر برنامه های دینی تلویزیون و میزان هویت دینی شهروندان است.