مقاله نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بهبود مدیریت از صفحه ۹۸ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه های توسعه صادرات
مقاله حمایت از صادرات
مقاله عوامل محیطی
مقاله عملکرد صادراتی
مقاله بنگاه
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشبکی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با عنوان «نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها» بخشی از یک گزارش پژوهشی است که در صدد سنجش اثرات مستقیم و غیرمستقیم برنامه های توسعه صادرات – که توسط دولت وضع می شود – و عوامل محیطی درونی و بیرونی بر عملکرد صادراتی بنگاه ها است. در این مقاله، پس از مرور الگوها، سوابق و ادبیات مرتبط، الگو مفهومی تحقیق تهیه و سپس با استفاده از نظرات خبرگان اصلاح و نهایی گردید. برای آزمون الگو مفهومی نیز از دو رویکرد روش شناختی کمی و کیفی بهره گرفته شد. بطوری که در رویکرد کیفی از روش مصاحبه عمقی از خبرگان دانشگاهی و اجرایی کشور و در رویکرد کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق عبارت است از تمامی صادرکنندگان نمونه صنعتی و معدنی و خدمات فنی و مهندسی کشور شامل ۱۵۲ شرکت که طی دوازده سال (از سال ۷۸ تا سال ۸۹) از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در قالب چهارده گروه محصول برگزیده شده اند. تعداد ۲۹۸ نفر بعنوان نمونه تحقیق از میان مدیران و کارشناسان حوزه صادرات شرکت های فوق الذکر انتخاب شدند و مورد پرسش قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که هر چند برنامه های توسعه صادرات به طور مستقیم تاثیر معناداری بر عملکرد صادراتی شرکت ها ندارد، اما به واسطه عوامل محیطی درونی تاثیر غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی دارد.