سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی بانج شفیعی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، گرایش مدیرت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

یکی از عناصر عمده در مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی وفرآیندی است که سازمانها در قالب آن همه فعالیتها و کوششهای خود را در مورد اهداف مورد نظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر ترکیب و ادغام کرده، و هدف از اجرای آن دستیابی به نتایج سازمانی است. پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود باید برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. عواملی موجب نگرش جدید در برنامه ریزی راهبردی نیروی انسانی شده اند، ولی هنوز به علت برخی مسایل و محدودیت ها این نوع برنامه ریزی در سازمانها به صورت جامع و کامل و مناسب به کار گرفته نشده است. مقاله حاضر شامل سه بخش کلی است که در بخش اول به پیوند میان برنامه ریزی استراتژیک ونیروی انسانی توجه شده است و در بخش دوم به رویکرد استراتژیکگ در برنامه ریزی نیروی انسانی ودر بخش سوم به روش برنامه ریزی نیروی انسانی توج شده است که درادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.