سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده برزواصفهانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

دراین مقاله با عنوان نقش برنامه ریزی شهری و منطقه ای در توسعه پایدار شهری ضمن تعریف برنامه ریزی به بررسی و یژگیهای اصلی برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار شهری و عوامل موثر بر آن در راستای تحقق توسعه پایدار شهری پرداخته شده است جهت امر توسعه پایدار شهری لازم است شرایط مهیا شود تا امکان بسترسازی توسعه پایدار انسانی بهبود و رفاه اجتماعی فراهم گردد که لازمه تحق ق این امر مدیریت شهری منسجم و کارآمد درشکل گیری برنامه ریزی می باشد هدف از تدوین این مقاله بررسی اهمیت برنامه ریزی و سطو ح آن چگونگی مدیریت شهری در جهت رسیدن به یک جامعه آرمانی می باشد.