سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیانوش ذاکر حقیقی – استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمد هادی رزمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنام هریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همد

چکیده:

با پیدایش نظریه توسعه پایدار در دهه های پایانی قرن بیستم و گسترش آن و نیز با توجه به توسعه گردشگری و اهمیت آن در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موضوع گردشگری از دیدگاه پایداری مورد توجه قرار گرفته است . به منظور ایجاد پایداری در گردشگری باید تعامل میان برنامه ریزی شهری و گردشگری بررسی گردد، چراکه فضای شهری از مکا ن های مهم شکل گیری گردشگری و جاذب گردشگری است. برنامه ریزی شهری با سیاست گذاری ها و ارایه راهکارها و نیز ایجاد تسهیلات و تجهیزات و تکمیل منابع می تواند تحکیم کننده توسعه پایدار گردشگری باشد. این مقاله به نقش برنام هریزی شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری می پردازد. مقاله حاضر، ابتدا به بررسی مفاهیم گردشگری و شکل گیری توسعه پایدارمی پردازد و سپس با بررسی رابطه تعاملی میان برنامه ریزی و گردشگری شهری پایدار، به تعیین اولوی تهای مطالعاتی در این زمینه و در نهایت به ارایه راهکارها و ابزراهایی جهت پیشبرد و توسعه گردشگری پایدار می پردازد.