سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد نوری نژاد – کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
شیرزاد نظری – دکتری برنامه ریزی شهری

چکیده:

مدیریت نادرست عدم برنامه به همراه عوامل نامساعد طبیعی ازدیاد جمعیت افت کشاورزی و صنعت حاکمیت اقتصاد تک محصولی و نظایر انها درچند سال اخیر باعث بهم خوردن رابطه شهر با منطقه پیرامون آن شده است این بهم خوردن رابطه شهر با منطقه پشتیبان آن منجر به ایجاد اقتصاد بیمارگونه درکشورهای جهان سوم بویژه کشور ایران گردیده است این وضعیت به خصوص در دهه اخیر که انتظار می رفت تا با حل بنیادی مشکلات کشور و عدالت اجتماعی بیشتری حاکم شود مردم ضرورتا بدون فرصت اندیشیدند تا به عواقب خود یابد به هرکاریبرای تامین زندگی و کسب درآمد دست می زنند طبیعی است کهدر این میان اولویت با کارهای کم زحمت پرمنفعت دردسترس و با درآمدهای فوری است که تخصص و سرمایه زیادی را هم نمی طلبند این مشاغل که درشهرهای بزرگ کشورهای جهان سوم وجود دارد عمدتا تنها راه نجات از بیکاری و گرسنگی است و همواره رو به گسترش است همه چیز را هم تحت الشعاع خود قرار میدهد بطوریکه حذف فیزیکی و ضربتی این مشاغل که درشهرهای کشورهای جهان سوم امثال ایران درشرایط حاضمنجر به بیکاری و فقر بیشتر می شود