سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حسین پور – دانشجوی کارشناسی عمران
امید کیان ارثی – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

ضوابط و مقررات شهرسازی آن بخش از تصمیمات مردم را که بازتاب فضایی و کالبدی دارد کنترل و هدایت می کند و قدرمسلم توسعه پایدار که مفهوم عدالت را در طول زمان دربردارد می تواند به عنوان آرمان و مقصد نهایی این نوع ضوابط و مقررات قرارگیرد درواقع اگر مقررات و ضوابط شهرسازی به نحو کارآمدی به منظور تحقق اهداف و آرمانهای توسعه پایدار تدوین شوند به نحو کارآمدی هم به اجرا در آیند تضمین کننده ی شکل گیری نوع سکونتگاه شهر با آرمانهای توسعه پایدار خواهد بود این مقاله براساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و با تکرار در آزمایشات مختلف درآزمایشگاه ها بدست آمدها ست و در آن به یافته هایی همچون استفاده از مواد شیمیایی مثل پلی پروپیلن و حذف مواد سنگی و کاهش چشمگیری در استفاده از تمامی مصالح پی برده شده است درانتهای نتیجه برساخت بتنی با وزن مخصوص بین ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ کیلوگرم برمترمکعب و با مقاومت فشاری هفت روزه ۶۱۴ کیلوگرم برسانتی متر مربع برآورده شده است.