مقاله نقش با وجدان بودن و کنترل ادراکی بر رضایت و استرس شغلی کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: نقش با وجدان بودن و کنترل ادراکی بر رضایت و استرس شغلی کارکنان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باوجدان بودن
مقاله رضایت شغلی
مقاله استرس شغلی
مقاله کنترل ادراکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده علیشاهی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم زاده مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش با وجدان بودن بر رضایت و استرس شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی کنترل ادراکی انجام شده است.
روش کار: جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمارستان امام رضا (ع) اعم از پرستاران، پزشکان عمومی و متخصص و کارکنان بخش اداری شهر ارومیه بوده که از میان آنان ۲۴۸ نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد با وجدان کاستا و مک گوری، رضایت شغلی برایفیلد و روتس، استرس شغلی هاوس و ریزو و کنترل ادراکی تتریک و لاراکو جمع آوری گردید. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی، از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که در الگوی مورد نظر ویژگی شخصیتی با وجدان بودن با رضایت و استرس شغلی رابطه مثبت و معنی دار دارد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه بین ویژگی شخصیتی با وجدان بودن با رضایت شغلی و استرس شغلی از طریق کنترل ادراکی میانجیگری می شود. در الگوی مورد نظر، تمام وزن های رگرسیونی از نظر آماری معنی دار بودند.
نتیجه گیری: این نتایج بر ضرورت بازشناسی نقش میانجی کنترل ادراکی در بررسی رابطه علی ویژگی های شخصیتی با وجدان با پیامدهای آن تاکید می کند.